SKTY hallitus ja toimikunnat

SKTY:n hallitus

Yhdistys on syyskokouksessaan 10.11.2021 valinnut vuoden 2022 puheenjohtajakseen LT Maiju Marttisen. Hän on kipulääkäri Lasten kipukeskuksesta, Uudesta lastensairaalasta Helsingistä.

Vuoden 2022 hallitus: 

Maiju Marttinen (pj)

Anette Lemström

Ann-Sofi Storbacka (varapj)

Marion Wüstefeld

Tuula Korhonen

Jani Takatalo

Anita Saariaho

Karita Palomäki

Marika Karppinen

Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta (siht)

 

Hallituksen avuksi tietyn tehtäväkentän asioita hoitamaan voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä perustaa toimikuntia. Toimikuntaan kuuluu vähintään kolme jäsentä ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun kaksi jäsentä on läsnä.  Toimikunnan tehtävänä on valmistella ja panna täytäntöön hallituksen sille määräämiä asioita ja tehtäviä. Toimikunnat valitaan vuosittain.

 

 

Akuutin kivun toimikunta

Hyvä kivun hoito on potilaan perusoikeus. Lisäksi onnistunut akuutin kivun hoito on yksi tärkeimmistä kulmakivistä pitkittyneen kivun ilmaantumisen estossa. Tämän tavoitteen mahdollistamiseksi perustettiin Akuutin kivun toimikunta v 2004.

Toimikunnan jäseniä ovat v. 2022 

Tuija Leinonen

Virpi Markkanen (siht)

Teija Nieminen

Juhani Ojala (pj)

Elina Tiippana

Suvi Viljakainen

Marion Wüstefeld

Toimikuntamme pääasialliset tavoitteet ovat:

  1. Akuutista kivun hoidosta kiinnostuneen hoitohenkilökunnan verkostoituminen, sekä moniammatillisesti että ammattikunnittain
  2. Kivun hoidon koulutuksen järjestäminen –vuosittainen Akuutin Kivun Hoidon koulutuspäivä marraskuussa Tampereella
  3. Kivun hoidon koulutuksen edistäminen ja koulutuspisteiden hankkiminen erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen ja lääkäreiden erityispätevyyteen liittyen, fysioterapeuteille ja psykologeille.
  4. Acute Pain Service (APS) –toiminnan tietoisuuden lisääminen sekä APS-toimintojen kartoitus maanlaajuisesti

Fysioterapeuttitoimikunta

Fysioterapeuttitoimikunta on perustettu 2002 Kuopiossa. Toimikunnan tavoitteena on kehittää fysioterapeuttien kivunhoidon ammatillista osaamista perustuen ajanmukaiseen tutkimustietoon ja hyviin hoitokäytäntöihin.

Toimikunta ideoi ja toteuttaa kipuun liittyvää koulutusta fysioterapeuteille yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Toimikunta toimii aktiivisena vaikuttajana kehitettäessä kivun hoitokäytäntöjä ja alan koulutusta esim. erikoistumisopinnot. Toimikunta on ollut kehittämässä fysioterapeuteille kivunhoidon erikoisasiatuntija pätevyyttä yhdessä Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa.

Toimikuntaan kuuluvat vuonna 2022:

Maija Häärä (pj)

Kristiina Kokkonen

Karita Palomäki 

Erja Rahkola 

Juulia Turunen

Minttu Vartia (siht.)

Mia Vuopio

Hoitotyön toimikunta 

Hoitotyön toimikunta on perustettu vuonna 2003 ja sen tarkoituksena oli kehittää kivunhoitotyötä ja laatia oppisisällöt eritasoisiin hoitotyön koulutuksiin. Näiden sisältöjen pohjalta on Suomessa toteutettu eritasoisia kivunhoitotyön koulutuskokonaisuuksia. Toimikunta asetti vuonna 2009 tavoitteekseen tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin perustuvan kivunhoitotyön tiedon välittämisen valtakunnallisen verkostoitumisen ja yhdistyksen kotisivujen avulla. Tavoitteena on myös kivunhoitotyön näkyvyyden ja koulutuksen lisääminen sekä kivunhoitotyön asiantuntijuuden ja erityisosaamisen vahvistaminen. Toimikunta sai vuonna 2010 valmiiksi suositukset sairaanhoitajan ammatillisen koulutuksen sekä erikoistumisopintojen kivunhoitotyön ammatillisista osaamistavoitteista.  

Toimikuntaan vuonna 2022 luuluvat:

Anna-Maija Koivusalo (pj)

Mari Jokela

Anna-Leena Nousiainen

Anna-Kaisa Aulen (siht)

Kasvokiputoimikunta

SKTY:n kasvokiputoimikunta on yhdistyksen toimikunnista nuorin ja perustettiin SKTY:n vuosikokouksessa 2010. Pään alueen kiputilat, mm. erityyppiset päänsäryt sekä purentaelimistön kiputilat ovat väestössä yleisiä. Lisäksi niillä on todettu olevan yhteys niska-hartiaseudun kiputiloihin, joiden kanssa ne yhdessä kattavat noin kolmanneksen kaikista väestössä esiintyvistä kivuista. Kasvokiputoimikunnan tavoitteena on lisätä tietämystä pään ja kasvojen alueen kipuongelmista ja niiden erityispiirteistä ja yhteyksistä muihin kiputiloihin kipututkijoiden ja kipupotilaita hoitavien keskuudessa. Erityisesti painotetaan moniammatillisuutta. Toimikunta pyrkii myös luomaan yhteyksiä ja lisäämään yhteistyötä purentaelimistön alueen kipuja tutkivien keskuudessa. Tähän pyritään tarjoamalla pääosin SKTY:n koulutustilaisuuksien yhteyteen aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Yhteistyötä toimikunta pyrkii tekemään myös mm. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa.

Vuoden 2022 toimikunta:

Matti Närhi (pj)

Pentti Kemppainen

Terhi Runsio

Piia Saalasti

Seppo Soinila

Johanna Tanner (siht)

Alla Ortiz

Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta

KIPUVIESTI-TOIMIKUNTA

Kipuviesti-toimikunta on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Yhdistyksen oma lehti Kipuviesti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1999. Toimikunnan tehtävänä on kahdesti vuodessa toimittaa yhdistyksen jäsenille jäsenlehti. Lehti ilmestyy sekä paperisena että elektronisena versiona yhdistyksen kotisivuilla. Lehdessä julkaistaan kivun tutkimukseen ja hoitoon liittyviä ammatillisia, tieteellisiä ja yhteiskunnallisia kirjoituksia.

Toimikunta on moniammatillinen ja siihen kuuluu tällä hetkellä kaksi lääkäriä, hammaslääkäri, hoitotyön edustaja ja fysioterapeutti. Lehden päätoimittajana toimii TtM Riitta Rosio (kipuviesti@skty.org, riitta.rosio@utu.fi). Toimikunta kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja toimittamaan tulevia lehtiä. Kullekin lehdelle valitaan jokin kipuun liittyvä pääteema, johon liittyviä kirjoituksia toimikunnan jäsenet keräävät. Yhdistyksen jäsenet voivat myös oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä toimitukseen ja tarjota lehteen kirjoituksia.

Toimikuntaan kuuluvat v. 2022:

Riitta Rosio (päätoimittaja)

Arja Hiller

Tuula Korhonen

Tiina-Riitta Vuorjoki-Ranta

Teresa Autio

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyystoimikunta

Erityispätevyystoimikunta on perustettu SKTY:n alaiseksi elimeksi, joka antaa Suomen Lääkäriliitolle ja Suomen Hammaslääkäriliitolle koulutus- ja arviointiapua myönnettäessä kivunhoitoon liittyviä erityispätevyyksiä. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat koulutusvaatimusten määritteleminen, koulutustilaisuuksien (erityisesti tentit) järjestämiseen osallistuminen ja koulutettavien suoritusten arvioiminen.

Toimikunnassa toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja eri kliinisten alojen kivunhoidon asiantuntijat (tällä hetkellä edustettuina ovat fysiatria, anestesiologia, hammaslääketiede, onkologia, psykiatria, sisätaudit, neurokirurgia, neurologia, kirurgia ja ortopedia).

Toimikunta keskittyy erityispätevyyttä hakevien koulutettavien opintosuoristusten suunniteluun ja heidän suoritustensa riittävyyden arviointiin. Näissä asioissa toimikunta tulee tukemaan Suomen Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton erityiskoulutuksesta vastaavia järjestelmiä kivun hoitoon kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toimikunta jäsenineen osallistuu SKTY:n järjestämään koulutukseen suunnittelijoina ja toteuttajina, sekä tentaattoreina erityispätevyyttä koskevissa asioissa. Lisäksi toimikunta antaa suosituksia kivun hoitoon liittyvien koulutusten opintopistemääristä.

Toimikuntaan kuuluvat v. 2022:

Olavi Airaksinen (fysiatria) (pj)

Jukka Huttunen (neukir) (siht)

Aki Hietaharju (neurologia)

Marina Kuhlefelt (hammaslääketiede)

Jaakko Leskinen (psykiatria)

Susanna Rapo-Pylkkö (geriatria)

Pirjo Ravaska (anestesiologia)

 

Kivunhoitolääketiede

KIVUNHOITOLÄÄKETIETEEN ERITYISPÄTEVYYS Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden koulutusvaatimukset 2013-2015

Lasten ja nuorten kiputoimikunta

Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen lasten ja nuorten kiputoimikunta perustettiin vuonna 2007. Toimikunnan tehtävänä on kehittää lasten ja nuorten kivunhoitoa terveydenhuollon eri sektoreilla. Keinoina on (1) suunnitella ja järjestää lasten ja nuorten kipuun liittyviä koulutustilaisuuksia, (2) seurata lasten kivun tieteellistä tutkimustyötä sekä (3) tiedottaa tarvittaessa merkittävistä uusista havainnoista.

Ensimmäinen lasten ja nuorten kivunhoidon koulutuspäivä järjestettiin Lahdessa vuonna 2009. Toimikunnan merkittävänä tehtävänä oli myös osallistua lasten kivun pohjoismaisen kongressin järjestelyyn Turussa vuonna 2010.

Nykyinen lasten ja nuorten kiputoimikunta on asettanut pääteemakseen lasten ja nuorten pitkittyneen kivun hoidon kehittämisen moniammatillisena yhteistyönä. Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on koulutustilaisuuksien järjestäminen, kivunhoitotyöhön osallistuvien ammattilaisten yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen sekä kipupotilaiden ja heidän perheidensä kivunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

Vuosina 2012, 2013 ja 2014 terveydenhuollon ammattilaisille järjestettyjen Sairaan kipee -kutsuseminaarien perusteella on tarkoitus järjestää seuraavaksi ensitietopäivä pitkittyneestä kivusta kärsiville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen lokakuussa 2015.

Sairaan kipee seminaareista löytyy raportit Kipuviestin numeroista 1/2013, 1/2014 ja 1/2015.

Toimikuntaan kuuluvat v. 2022:

Anette Lemström, sh (pj) 

Heidi Mäenpää, ft (siht)

Miia Kokkonen, anestesiologi 

Kati Markula-Patjas, lastenreumatologi

Maarit Pekkala

Minna Ståhl, fysiatri

Heini Pohjankoski, lastenreumatologi

Otto Melkas, anestesiologi

Ota yhteyttä Lastenkiputoimikunta@skty.org

Psykologitoimikunta

Kivun psykologia

Ajatuksiin ja tunteisiin liittyvät psykologiset tekijät sekä ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyvät psykososiaaliset prosessit vaikuttavat yksilön kykyyn säädellä ja sietää kipuaan ja siten myös kipuongelman mahdolliseen pitkittymiseen. Esimerkkejä kivun kokemukseen vaikuttavista prosesseista ovat kivun voimistumisen pelko, huolestunut, jopa katastrofoiva, ajattelutapa ja kipuongelman elämään tuomien muutos- ja menetyskokemusten puutteellinen käsittely. Kivun arviointiin ja hoitoon perehtyneet psykologit koettavat yhdessä asiakkaan kanssa tutkia ja ymmärtää hänen kipuongelmassaan selviytymistä hankaloittavia seikkoja.

Kipupsykologit toimivat usein moniammattillisissa työryhmissä psykologian alan asiantuntijoina. Kipupsykologin palveluja on saatavissa aikuisille sekä lapsille ja nuorille perheineen.  Kipupsykologit suunnittelevat ja toteuttavat potilaiden psykologisia tutkimuksia ja arvioita. Tutkimuksissa on kipupsykologinen haastattelu ja keskustelu, minkä lisäksi asiakasta pyydetään usein täyttämään myös kipuun liittyviä arviointilomakkeita ja tehdään mahdollisesti myös psykologisia testejä. Kipua kokevan lapsen tai nuoren arviointi-, tutkimus- ja hoitoprosessissa on tavallisesti yksilöllisesti räätälöiden mukana myös hänen perheensä. Tutkimus lisää potilaan itseymmärrystä kokemiinsa oireisiin ja ongelmiin, ja tutkimuksen pohjalta on mahdollista suunnitella hänen tarvitsemaansa psykologista hoitoa tai kuntoutusta.

Kipupsykologit toteuttavat lyhyitä ja pitkiä kipupsykologisia yksilö- ja ryhmähoitoja ja -kuntoutuksia. Hoidon- ja kuntoutuksen tavoitteet asetetaan yksilöllisesti, mutta tavallisia tavoitteita ovat esimerkiksi ahdistuneisuuden, huolestuneisuuden ja masentuneisuuden lievittymiseen tähtäävä työskentely, kipuongelmaan liittyvien muutos- ja menetyskokemusten merkitysten hahmottaminen ja työstäminen, kipuongelmaan liittyvän ajatus-, uskomus- ja merkitysjärjestelmän tarkastelu ja kipuongelman kanssa selviytymistä tukevan itsesäätelyn rakentaminen.

Osalla kivun psykologiaan perehtyneistä psykologeista on lisäksi neuropsykologin tai psykoterapeutin koulutus, ja he kykenevät integroimaan tämän osaamisen kipupsykologiseen työskentelyyn. Osa näistä psykologeista työskentelee myös KELAN tukeman kuntoutuspsykoterapian tai neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajina.

Psykologitoimikunta

Psykologitoimikunta suunnittelee ja toteuttaa kivun psykologian alan prosessikoulutusta sekä lyhyempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi toimikunnan jäsenet toimivat kivun psykologian alan koulutus-, konsultointi- ja työnohjaustehtävissä sekä ovat käytettävissä ja osallistuvat erilaisiin kipuun liittyviin kehittämishankkeisiin. Vuonna 2016 on alkanut kaksivuotinen (30op) kivun psykologian asiantuntijakoulutus laillistetuille psykologeille. Samankaltainen koulutuskokonaisuus on toteutettu kolme kertaa aiemmin. Kerran vuodessa järjestetään Kivun psykologian neuvottelupäivä -koulutus, joka on viime vuosina ollut avoin psykologien lisäksi myös muille kipupotilaiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Psykologitoimikunta ylläpitää kipupsykologien yhteystietoverkostoa.

Toimikuntaan kuuluvat v. 2022:

Jukka Kujanpää (pj) 

Petri Karkkola

Elina Kiehelä

Teemu Miettinen

Jyrki Nikanne

Reetta Sipilä

Marja - Liisa Veltheim

SYÖPÄKIPUTOIMIKUNTA

Toimikunta pyrkii  osaltaan kehittämään syöpäkivun hoitoa Suomessa . Toimikunta keskittyy pääosin Tampereella pidettävien Kivun hoito moniammatillisena yhteistyönä – koulutuspäivien syöpäkivun hoidon koulutuspäivän suunnitteluun.

Toimikuntaan kuuluvat v. 2022:

Pirkka Rautakorpi (pj)

Soile Haakana (siht)

Tarja Heiskanen

Niina Siirilä

Tiina Tasmuth

Tutkimustoimikunta

Kipuun liittyvä tutkimus, sen tukeminen ja kipututkimuksen kehittäminen maassamme on yksi Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen keskeisistä tehtävistä. Yhdistys on tukenut apurahoillaan kipututkimusta vuodesta 1998 alkaen. Tutkimusapurahojen arviointia ja kipuun liittyvän tutkimuksen muuta tukemista varten on perustettu tutkimustoimikunta. Tutkimustoimikunnan jäseniksi valitaan kokeneita kipututkijoita, jotka edustavat kipututkimukseen liittyviä eri tutkimusaloja. Toimikunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi professori Eija Kalso, nykyinen puheenjohtaja on dosentti Vesa Kontinen.  Toimikunta käsittelee vuosittain tutkimusapuraha-anomukset ja antaa suosituksensa niiden jaosta yhdistyksen hallitukselle. Toimikunnan tavoitteena on myös edistää kipututkijoiden koulutusta. Tutkimustoimikunnan aloitteesta järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen tutkijakoulu Suomessa kesällä 2017: ”Tuohilampi Pain Summer School 2017”, ja tämän toiminnan on tarkoitus jatkua.  Tutkimustoimikunta pyrkii myös edistämään moniammatillista, monikeskustutkimuksena toteutettavaa kliinistä kipututkimusta maassamme. Ensimmäinen tällainen hanke on ollut Krooninen kipu ja elintavat -tutkimus vuosina 2012-1016, johon liittyvät ensimmäiset tutkimusraportit on jo julkaistu. Uuden, vastaavanlaisen monikeskustutkimushankkeen käynnistämistä suunnitellaan parhaillaan. 

Toimikuntaan kuuluvat v. 2022:

Vesa Kontinen (pj)

Aki Hietaharju

Satu Jääskeläinen

Jaro Karppinen

Markus Paananen (siht)

Antti Pertovaara

Sanna Salanterä

Kirsi Sipilä

Reetta Sipilä 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta

Hyvä kivun hoito tulisi kuulua kaikille. Riittämättömästi hoidettu kipu aiheuttaa henkilökohtaista kärsimystä ja pitkittyessään vaikuttaa hyvin monella tavalla ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta perustettiin v.2000. Toimikunnan toiminta on ollut välillä tauolla, mutta käynnistyi uudelleen v. 2017.  Toimikunnan tavoitteena on kansalaisten ja päättäjien tiedon lisääminen kipusairauksista, kivun merkityksestä ja kivun hoidon mahdollisuuksista sekä parantaa kipupotilaiden hoitoketjuja.

Vuonna 2022 ei ole toimikuntaa.