Toimikunnat

Akuutin kivun toimikunta

Hyvä kivun hoito on potilaan perusoikeus. Lisäksi onnistunut akuutin kivun hoito on yksi tärkeimmistä kulmakivistä pitkittyneen kivun ilmaantumisen estossa. Tämän tavoitteen mahdollistamiseksi perustettiin Akuutin kivun toimikunta v 2004.

Toimikunnan nykyiset jäsenet ovat anestesiologit Juhani Ojala (pj) Helsingistä, Elina Tiippana Hyvinkäältä sekä Marion Wüestefeld Kuopiosta ja APS-sairaanhoitajat Outi Saarelainen Helsingistä, Tuija Leinonen Kuopiosta, Suvi Viljakainen Tampereelta  ja Virpi Markkanen (siht) Jyväskylästä.

Toimikuntamme pääasialliset tavoitteet ovat:

  1. Akuutista kivun hoidosta kiinnostuneen hoitohenkilökunnan verkostoituminen, sekä moniammatillisesti että ammattikunnittain
  2. Kivun hoidon koulutuksen järjestäminen –vuosittainen Akuutin Kivun Hoidon koulutuspäivä marraskuussa Tampereella
  3. Kivun hoidon koulutuksen edistäminen ja koulutuspisteiden hankkiminen erikoislääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen ja lääkäreiden erityispätevyyteen liittyen, fysioterapeuteille ja psykologeille.
  4. Acute Pain Service (APS) –toiminnan tietoisuuden lisääminen sekä APS-toimintojen kartoitus maanlaajuisesti

Fysioterapeuttitoimikunta

Fysioterapeuttitoimikunta on perustettu 2002 Kuopiossa. Toimikunnan tavoitteena on kehittää fysioterapeuttien kivunhoidon ammatillista osaamista perustuen ajanmukaiseen tutkimustietoon ja hyviin hoitokäytäntöihin.

Toimikunta ideoi ja toteuttaa kipuun liittyvää koulutusta fysioterapeuteille yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa. Toimikunta toimii aktiivisena vaikuttajana kehitettäessä kivun hoitokäytäntöjä ja alan koulutusta esim. erikoistumisopinnot. Toimikunta on ollut kehittämässä fysioterapeuteille kivunhoidon erikoisasiatuntija pätevyyttä yhdessä Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa.

Toimikuntaan kuuluvat: Tuija Mänttäri (pj), Maijaliisa Vuentolammi, Mirja Kettunen, Sarita Aho, Petteri Koho, Päivi Aaltonen ja Jouko Heiskanen

Hoitotyön toimikunta 

Hoitotyön toimikunta on perustettu vuonna 2003 ja sen tarkoituksena oli kehittää kivunhoitotyötä ja laatia oppisisällöt eritasoisiin hoitotyön koulutuksiin. Näiden sisältöjen pohjalta on Suomessa toteutettu eritasoisia kivunhoitotyön koulutuskokonaisuuksia. Toimikunta asetti vuonna 2009 tavoitteekseen tutkittuun tietoon ja hyviin käytäntöihin perustuvan kivunhoitotyön tiedon välittämisen valtakunnallisen verkostoitumisen ja yhdistyksen kotisivujen avulla. Tavoitteena on myös kivunhoitotyön näkyvyyden ja koulutuksen lisääminen sekä kivunhoitotyön asiantuntijuuden ja erityisosaamisen vahvistaminen. Toimikunta sai vuonna 2010 valmiiksi suositukset sairaanhoitajan ammatillisen koulutuksen sekä erikoistumisopintojen kivunhoitotyön ammatillisista osaamistavoitteista.  

Toimikunnan puheenjohtajana toimii Anna-Maija Koivusalo ja sihteerinä Irma Laurila. Toimikunnan muut jäsenet ovat Anna-Leena Nousiainen, Maritta Valkonen sekä Soile Haakana

Hyvä Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n sairaanhoitajajäsen,

Kivun hoitotyön täydennyskoulutus alkaa viimein! Koulutuksen on suunnitellut yhdistyksen Hoitotyön toimikunta ja koulutus toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen kanssa. Koulutus alkaa helmikuussa 2018 ja se kestää kolme lukukautta.

Monimuotoisena toteutettava kivun hoitotyön 30 opintopisteen täydennyskoulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille, kätilöille, terveystieteiden kandidaatti/maisteri tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

 

Hoitotyön toimikunta

 

Linkki koulutustiedotteeseen

 

 

Kasvokiputoimikunta

SKTY:n kasvokiputoimikunta on yhdistyksen toimikunnista nuorin ja perustettiin SKTY:n vuosikokouksessa 2010. Pään alueen kiputilat, mm. erityyppiset päänsäryt sekä purentaelimistön kiputilat ovat väestössä yleisiä. Lisäksi niillä on todettu olevan yhteys niska-hartiaseudun kiputiloihin, joiden kanssa ne yhdessä kattavat noin kolmanneksen kaikista väestössä esiintyvistä kivuista. Kasvokiputoimikunnan tavoitteena on lisätä tietämystä pään ja kasvojen alueen kipuongelmista ja niiden erityispiirteistä ja yhteyksistä muihin kiputiloihin kipututkijoiden ja kipupotilaita hoitavien keskuudessa. Erityisesti painotetaan moniammatillisuutta. Toimikunta pyrkii myös luomaan yhteyksiä ja lisäämään yhteistyötä purentaelimistön alueen kipuja tutkivien keskuudessa. Tähän pyritään tarjoamalla pääosin SKTY:n koulutustilaisuuksien yhteyteen aiheeseen liittyvää ohjelmaa. Yhteistyötä toimikunta pyrkii tekemään myös mm. Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kanssa. Tällä hetkellä toimikunnan jäsenet ovat: Matti Närhi, pj,  Tuija Teerijoki-Oksa, Kirsi Sipilä, Pentti Kemppainen, Vuokko Hägg, Anu Vierola, Seppo Soinila, Sanna Garam ja Marina Kuhlefelt

Kipuviesti-toimikunta

Kipuviesti-toimikunta on toiminut vuodesta 1998 lähtien. Yhdistyksen oma lehti Kipuviesti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1999. Toimikunnan tehtävänä on kahdesti vuodessa toimittaa yhdistyksen jäsenille jäsenlehti. Lehti ilmestyy sekä paperisena että elektronisena versiona uhdistyksen kotisivuilla. Lehdessä julkaistaan kivun tutkimukseen ja hoitoon liittyviä ammatillisia, tieteellisiä ja yhteiskunnallisia kirjoituksia.

Toimikunta on moniammatillinen ja siihen kuuluu tällä hetkellä kolme lääkäriä, yksi hammaslääkäri, kaksi hoitotyön edustajaa ja psykologi. Lehden päätoimittajana toimii LT Maija Kalliomäki, kipuviesti@skty.org. Toimikunta kokoontuu noin neljästi vuodessa suunnittelemaan ja toimittamaan tulevia lehtiä. Kullekin lehdelle valitaan jokin kipuun liittyvä pääteema, johon liittyviä kirjoituksia toimikunnan jäsenet keräävät. Yhdistyksen jäsenet voivat myös oma-aloitteisesti ottaa yhteyttä toimitukseen ja tarjota lehteen kirjoituksia.

Kivunhoitolääketieteen erityispätevyystoimikunta

Erityispätevyystoimikunta on perustettu SKTY:n alaiseksi elimeksi, joka antaa Suomen Lääkäriliitolle ja Suomen Hammaslääkäriliitolle koulutus- ja arviointiapua myönnettäessä kivunhoitoon liittyviä erityispätevyyksiä. Toimikunnan tehtäviin kuuluvat koulutusvaatimusten määritteleminen, koulutustilaisuuksien (erityisesti tentit) järjestämiseen osallistuminen ja koulutettavien suoritusten arvioiminen.

Toimikunnassa toimivat puheenjohtaja, sihteeri ja eri kliinisten alojen kivunhoidon asiantuntijat (tällä hetkellä edustettuina ovat fysiatria, anestesiologia, hammaslääketiede, onkologia, psykiatria, sisätaudit, neurokirurgia, neurologia, kirurgia ja ortopedia).

Toimikunta keskittyy erityispätevyyttä hakevien koulutettavien opintosuoristusten suunniteluun ja heidän suoritustensa riittävyyden arviointiin. Näissä asioissa toimikunta tulee tukemaan Suomen Lääkäriliiton ja Hammaslääkäriliiton erityiskoulutuksesta vastaavia järjestelmiä kivun hoitoon kouluttautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toimikunta jäsenineen osallistuu SKTY:n järjestämään koulutukseen suunnittelijoina ja toteuttajina, sekä tentaattoreina erityispätevyyttä koskevissa asioissa. Lisäksi toimikunta antaa suosituksia kivun hoitoon liittyvien koulutusten opintopistemääristä.

 

Lääkärien ja hammaslääkärien kivunhoidon erityispätevyys

Lasten ja nuorten kiputoimikunta

Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen lasten ja nuorten kiputoimikunta perustettiin vuonna 2007. Toimikunnan tehtävänä on kehittää lasten ja nuorten kivunhoitoa terveydenhuollon eri sektoreilla. Keinoina on (1) suunnitella ja järjestää lasten ja nuorten kipuun liittyviä koulutustilaisuuksia, (2) seurata lasten kivun tieteellistä tutkimustyötä sekä (3) tiedottaa tarvittaessa merkittävistä uusista havainnoista.

Ensimmäinen lasten ja nuorten kivunhoidon koulutuspäivä järjestettiin Lahdessa vuonna 2009. Toimikunnan merkittävänä tehtävänä oli myös osallistua lasten kivun pohjoismaisen kongressin järjestelyyn Turussa vuonna 2010.

Nykyinen lasten ja nuorten kiputoimikunta on asettanut pääteemakseen lasten ja nuorten pitkittyneen kivun hoidon kehittämisen moniammatillisena yhteistyönä. Toiminnan tärkeimpänä tavoitteena on koulutustilaisuuksien järjestäminen, kivunhoitotyöhön osallistuvien ammattilaisten yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen sekä kipupotilaiden ja heidän perheidensä kivunhallinnan tietoisuuden lisääminen.

Vuosina 2012, 2013 ja 2014 terveydenhuollon ammattilaisille järjestettyjen Sairaan kipee -kutsuseminaarien perusteella on tarkoitus järjestää seuraavaksi ensitietopäivä pitkittyneestä kivusta kärsiville lapsille, nuorille ja heidän perheilleen lokakuussa 2015.

Sairaan kipee seminaareista löytyy raportit Kipuviestin numeroista 1/2013, 1/2014 ja 1/2015.

 Psykologitoimikunta

Kivun psykologia

Ajatuksiin ja tunteisiin liittyvät psykologiset tekijät sekä ihmissuhteisiin ja elämäntilanteeseen liittyvät psykososiaaliset prosessit vaikuttavat yksilön kykyyn säädellä ja sietää kipuaan ja siten myös kipuongelman mahdolliseen pitkittymiseen. Esimerkkejä kivun kokemukseen vaikuttavista prosesseista ovat kivun voimistumisen pelko, huolestunut, jopa katastrofoiva, ajattelutapa ja kipuongelman elämään tuomien muutos- ja menetyskokemusten puutteellinen käsittely. Kivun arviointiin ja hoitoon perehtyneet psykologit koettavat yhdessä asiakkaan kanssa tutkia ja ymmärtää hänen kipuongelmassaan selviytymistä hankaloittavia seikkoja.

Kipupsykologit toimivat usein moniammattillisissa työryhmissä psykologian alan asiantuntijoina. Kipupsykologin palveluja on saatavissa aikuisille sekä lapsille ja nuorille perheineen.  Kipupsykologit suunnittelevat ja toteuttavat potilaiden psykologisia tutkimuksia ja arvioita. Tutkimuksissa on kipupsykologinen haastattelu ja keskustelu, minkä lisäksi asiakasta pyydetään usein täyttämään myös kipuun liittyviä arviointilomakkeita ja tehdään mahdollisesti myös psykologisia testejä. Kipua kokevan lapsen tai nuoren arviointi-, tutkimus- ja hoitoprosessissa on tavallisesti yksilöllisesti räätälöiden mukana myös hänen perheensä. Tutkimus lisää potilaan itseymmärrystä kokemiinsa oireisiin ja ongelmiin, ja tutkimuksen pohjalta on mahdollista suunnitella hänen tarvitsemaansa psykologista hoitoa tai kuntoutusta.

Kipupsykologit toteuttavat lyhyitä ja pitkiä kipupsykologisia yksilö- ja ryhmähoitoja ja -kuntoutuksia. Hoidon- ja kuntoutuksen tavoitteet asetetaan yksilöllisesti, mutta tavallisia tavoitteita ovat esimerkiksi ahdistuneisuuden, huolestuneisuuden ja masentuneisuuden lievittymiseen tähtäävä työskentely, kipuongelmaan liittyvien muutos- ja menetyskokemusten merkitysten hahmottaminen ja työstäminen, kipuongelmaan liittyvän ajatus-, uskomus- ja merkitysjärjestelmän tarkastelu ja kipuongelman kanssa selviytymistä tukevan itsesäätelyn rakentaminen.

Osalla kivun psykologiaan perehtyneistä psykologeista on lisäksi neuropsykologin tai psykoterapeutin koulutus, ja he kykenevät integroimaan tämän osaamisen kipupsykologiseen työskentelyyn. Osa näistä psykologeista työskentelee myös KELAN tukeman kuntoutuspsykoterapian tai neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottajina.

Psykologitoimikunta

Psykologitoimikunta suunnittelee ja toteuttaa kivun psykologian alan prosessikoulutusta sekä lyhyempiä koulutustilaisuuksia. Lisäksi toimikunnan jäsenet toimivat kivun psykologian alan koulutus-, konsultointi- ja työnohjaustehtävissä sekä ovat käytettävissä ja osallistuvat erilaisiin kipuun liittyviin kehittämishankkeisiin. Vuonna 2016 on alkanut kaksivuotinen (30op) kivun psykologian asiantuntijakoulutus laillistetuille psykologeille. Samankaltainen koulutuskokonaisuus on toteutettu kolme kertaa aiemmin. Kerran vuodessa järjestetään Kivun psykologian neuvottelupäivä -koulutus, joka on viime vuosina ollut avoin psykologien lisäksi myös muille kipupotilaiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Psykologitoimikunta ylläpitää kipupsykologien yhteystietoverkostoa

 

Tutkimustoimikunta

Kipuun liittyvä tutkimus, sen tukeminen ja kipututkimuksen kehittäminen maassamme on yksi Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen keskeisistä tehtävistä. Yhdistys on tukenut apurahoillaan kipututkimusta vuodesta 1998 alkaen. Tutkimusapurahojen arviointia ja kipuun liittyvän tutkimuksen muuta tukemista varten on perustettu tutkimustoimikunta. Tutkimustoimikunnan jäseniksi valitaan kokeneita kipututkijoita, jotka edustavat kipututkimukseen liittyviä eri tutkimusaloja. Toimikunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana toimi professori Eija Kalso, nykyinen puheenjohtaja on professori Satu Jääskeläinen.  Toimikunta käsittelee vuosittain tutkimusapuraha-anomukset ja antaa suosituksensa niiden jaosta yhdistyksen hallitukselle. Toimikunnan tavoitteena on myös edistää kipututkijoiden koulutusta. Tutkimustoimikunnan aloitteesta järjestettiin ensimmäinen kansainvälinen tutkijakoulu Suomessa kesällä 2017: ”Tuohilampi Pain Summer School 2017”, ja tämän toiminnan on tarkoitus jatkua.  Tutkimustoimikunta pyrkii myös edistämään moniammatillista, monikeskustutkimuksena toteutettavaa kliinistä kipututkimusta maassamme. Ensimmäinen tällainen hanke on ollut Krooninen kipu ja elintavat -tutkimus vuosina 2012-1016, johon liittyvät ensimmäiset tutkimusraportit on jo julkaistu. Uuden, vastaavanlaisen monikeskustutkimushankkeen käynnistämistä suunnitellaan parhaillaan.  

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta

Hyvä kivun hoito tulisi kuulua kaikille. Riittämättömästi hoidettu kipu aiheuttaa henkilökohtaista kärsimystä ja pitkittyessään vaikuttaa hyvin monella tavalla ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta perustettiin v.2000. Toimikunnan toiminta on ollut välillä tauolla, mutta käynnistyi uudelleen v. 2017.  Toimikunnan tavoitteena on kansalaisten ja päättäjien tiedon lisääminen kipusairauksista, kivun merkityksestä ja kivun hoidon mahdollisuuksista sekä parantaa kipupotilaiden hoitoketjuja.  

Toimikunnan jäsenet v.2017:

Ritva Jokela, LT, anestesiologian ja tehohoidon dos. (pj), (ritva.m.jokela@hus.fi)

Satu Pokkinen, LT, anestesiologian el, (siht), (satu.pokkinen@pshp.fi)

Helena Miranda, LT, työterveyden dos. (hmir24@gmail.com)

 Kia Pelto-Vasenius,LT, fysiatri, kognitiivinen psykoterapeutti  (kia.pelto-vasenius@kolumbus.fi)

Riikka Holopainen, TtM, fysioterapeutti ,väitöskirjatutkija (riikka.holopainen@fysios.fi)

Akuutin kivun hoidon toimikunta


Tuija Leinonen
Virpi Markkanen
Juhani Ojala
Outi Saarelainen
Elina Tiippana
Suvi Viljakainen
Marion Wüstefeld

Erityispätevyystoimikunta

Olavi Airaksinen
Aki Hietaharju
Markku Kauppi
Marina Kuhlefelt
Nils Kyrklund
Jaakko Leskinen
Pirjo Ravaska
Tiina Saarto

Fysioterapeuttitoimikunta

Päivi Aaltonen
Sarita Aho
Jouko Heiskanen
Mirja Kettunen
Petteri Koho
Tuija Mänttäri
Maijaliisa Vuento-Lammi

Hoitotyön toimikunta

Soile Haakana
Anna-Maija Koivusalo
Irma Laurila
Anna-Leena Nousiainen
Maritta Valkonen

Kasvokiputoimikunta

Vuokko Hägg
Viljami Jokinen
Pentti Kemppainen
Marina Kuhlefelt
Matti Närhi
Hanna Pohjola
Kirsi Sipilä
Seppo Soinila
Tuija Teerijoki-Oksa
Anu Vierola

Kipulääkäritoimikunta

Nora Hagelberg
Tuuli Heikura
Tarja Heiskanen
Aki Hietaharju
Petteri Maunu

Kipuviesti toimituskunta

Maija Kalliomäki, päätoimittaja
Heli Forssell
Soile Haakana
Hanna Harno
Seppo Mustola
Sanna Salanterä
Salla Salo

Lasten ja nuorten kivunhoidon toimikunta

Arja Hiller
Miia Kokkonen
Anette Lemström
Kati Markula-Patjas
Heidi Mäenpää
Tarja Pölkki
Minna Ståhl

Psykologitoimikunta

Riitta Huhta-Hirvonen
Vuokko Hägg
Jukka Kujanpää
Anna Valjakka
Marja-Liisa Veltheim

Syöpäkiputoimikunta

Soile Haakana
Tarja Heiskanen
Pirkka Rautakorpi
Ann-Sofi Storbacka
Tiina Tasmuth

Tutkimustoimikunta

Heli Forssell
Satu Jääskeläinen
Jaro Karppinen
Vesa Kontinen
Antti Pertovaara
Sanna Salanterä
Kirsi Sipilä
Seppo Soinila
Hanna Vuorimaa

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimikunta

Ritva Jokela
Helena Miranda
Kia Pelto-Vasenius
Satu Pokkinen