Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kivuntutkimusyhdistys r.y.

Y-tunnus 1516840-4

Rekisteristä vastaava henkilö:

Hallituksen sihteeri, sähköposti: siht@skty.org


2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yhdistykseen kuuluvien jäsenten tietoja, ja tietoja käytetään vain yhdistyksen toimintaan liittyvien asioiden hoitamiseen.


3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä. Toimintaan liittyviä tehtäviä ovat laskutus, lehden toimittaminen jäsenille, tiedottaminen sekä hallituksen jäsenten osalta hallituksen toiminnan ylläpitäminen.

Hallituksen jäsenten henkilötunnusten käsittelyperusteena on se, että rekisteröity voidaan yksilöidä luotettavasti ja yksiselitteisesti hänen oikeusturvansa sekä etujensa ja oikeuksiensa varmistamiseksi.


4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

- Rekisteröidyn etu- ja sukunimi

- Rekisteröidyn sähköpostiosoite

- Rekisteröidyn puhelinnumero

- Rekisteröidyn ammatti

- Lisäksi rekisteriin voidaan tarvittaessa merkitä näiden lisäksi: erikoisala/koulutus, toimipaikka sekä Scand J Pain -lehden aktiivinen tilaus

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään jäsenen yhdistykseen liittymisen yhteydessä.


6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yhdistyksen järjestelmään.

Järjestelmään on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja yhdistyksen toimintaan tai nettisivujen ylläpitoon tai päivittämiseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Jäsenellä on käytössään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja suojattu salasana. Yhdistyksen jäsenillä on em. tunnusten avulla pääsy skty.org -sivuston jäsensivustolle.


7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Tämän jälkeen ne poistetaan kokonaisuudessaan jäsenrekisteristä.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi, rekisteröity hyväksyy Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n tietosuojaselosteen.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

- saada tieto siitä, mitä ja mitä hänen henkilötietojaan käsitellään

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

- vaatia henkilötietojensa poistamista

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin

henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.


11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


12. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse hallituksen sihteerille osoitteeseen: siht@skty.org. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä yhdistyksen kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta osoitteessa Yhteystiedot.


XIII Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tämä tietosuojaseloste päivitetään vuosittain. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.11.2022.