Föreningen för Smärtforskning i Finland rf

Föreningen för Smärtforsking i Finland rf. är en nationell, tvärvetenskaplig förening som grundades år 1996. Syftet med dess verksamhet är att utveckla smärtbehandling och –forskning och sålunda påverka attityder, verksamhetsförutsättningar och kunskap. Att betrakta smärta som ett tvärvetenskapligt problem och att befrämja samarbetet mellan olika yrkesgrupper hör till föreningens ledstjärnor.

En god smärtlindring har etiska, mänskliga och ekonomiska grunder och kan anses höra till medborgarnas grundrättigheter. En effektiv och ändamålsenlig behandling av akut smärta och ett välfungerande omhändertagande av personer med kroniska smärtproblem leder till märkbara ekonomiska inbesparingar för samhället. I problematiska situationer ger ett tvärvetenskapligt samarbete de bästa resultaten. För tillfället är tillgången till dessa tjänster slumpmässiga och vad resurserna beträffar otillräckliga. En av föreningens uppgifter är att utveckla vårdformer inom hälsovårdens olika nivåer. Detta kunde förverkligas till stor del genom att koordinera och rationalisera nuvarande resurser.

Föreningen strävar efter att öka kunskapsnivån hos olika arbetsgrupper inom hälsovården både på grund- och vidareutbildningsnivå genom att ordna utbildningsdagar och specialutbildning. Specialiseringsprogram ordnas för läkare, tandläkare, psykologer samt sjuksköterskor.

Dessutom ordnas årligen ett tvådagars seminarium i samband med föreningens årsmöte samt andra lokala och nationella utbildningsdagar. Närmare uppgifter om de olika utbildningsprogrammen finns på finska på sidan “koulutustapahtumat”. Föreningen har ett aktivt samarbete med andra organisationer, till exempel med olika specialläkarföreningar och patientföreningar.

Att påverka opinionen i frågor som gäller smärtbehandling är en viktig uppgift. Detta sker genom dialog med olika myndigheter om smärtbehandling, organisation av omhändertagande av smärtpatienter mm. Föreningen strävar också efter att befrämja nationellt och internationellt samarbete på området.

siht@skty.org