Yhdistys

Hyvään kivun hoitoon on eettiset, lääketieteelliset, taloudelliset ja juridiset perusteet. Tietoa kivun mekanismeista ja hoitomahdollisuuksista on yhä enemmän saatavana. Hyvä kivun hoito voidaan katsoa kansalaisten perusoikeudeksi. Suomessa on saatavilla kaikki ne lääkkeet, hoitomenetelmät ja tietotaito, jota hyvään kivun hoitoon tarvitaan. Tällä hetkellä kivun hoito on kuitenkin maassamme sattumanvaraista ja resurssit vähäiset.

Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry. on vuonna 1996 perustettu moniammatillinen järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää kivun monialaista hoitoa ja tutkimusta Suomessa. Sen tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta ja muokata asenteita kipusairauksien legitimoimiseksi maassamme. Yhdistyksen päämääränä on myös parantaa kivunhoitotyötä tekevien koulutusta ja työolosuhteita.

Jäsenistölle ja muille asiasta kiinnostuneille järjestetään keväisin vuosikokouksen yhteydessä kaksipäiväinen koulutustapahtuma, jonka ohjelma suunnitellaan moniammatillisuuden periaatetta noudattaen. Syksyisin järjestetään koulutustapahtuma Akuutin kivun ja Syöpäkivun hoidosta. Yhdistys on mukana suunnittelemassa ja järjestämässä paikallisia ja valtakunnallisia koulutustilaisuuksia muiden tahojen - kuten erikoislääkäriyhdistykset, sairaanhoitopiirit jne. - kanssa.

Yhdistyksen toimesta on Suomeen saatu lääkäreille ja hammaslääkäreille erityispätevyys kivunhoitoon. Myös psykologeille ja fysioterapeuteille on käynnistetty kivunhoidon erikoistumisohjelma. Hoitotyön täydennyskoulutus alkoi keväällä 2018 yhteistyössä Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen kanssa.

Yhdistys on ollut yhteydessä terveydenhuollon päättäjiin, vakuutuslääkäreihin ja poliitikkoihin kivunhoidon resurssien lisäämiseksi ja kipupotilaiden oikeuksien parantamiseksi.

Henkilöjäsenmaksu on 40 euroa vuodelle 2022. Yhdistyksen kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea kivun tutkimuksen ja hoidon hyväksi tehtävää työtä. Yhdistyksen kokouksissa kannattajajäsenillä on puheoikeus muttei äänioikeutta. Kannattajajäsenmaksu on 800 euroa.